VYHLÁSENIE O PRÍSTUPNOSTI

Slovenská agentúra životného prostredia má záujem zabezpečiť prístupnosť webového sídla http://protisuchu.sk v súlade so zákonom č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a príslušnými vykonávacími predpismi v rozsahu podmienok podľa smernice (EÚ) 2016/2102. Toto vyhlásenie o prístupnosti sa vzťahuje na webové sídlo http://protisuchu.sk.

STAV SÚLADU

Toto webové sídlo je v čiastočnom súlade so zákonom č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a s príslušnými vykonávacími predpismi v rozsahu podmienok podľa smernice (EÚ) 2016/2102 vzhľadom na prvky nesúladu uvedené nižšie.

NEPRÍSTUPNÝ OBSAH

Obsah uvedený nižšie nie je prístupný z týchto dôvodov:

  1. Nesúlad so smernicou (EÚ) 2016/2102 o prístupnosti webových sídel a mobilných aplikácií subjektov verejného sektora:
    • Na webovom sídle sa môžu vyskytovať súbory vo formáte .pdf, ktoré nie sú tagované a sú horšie prístupné pre asistenčné technológie [Kritérium úspešnosti 1.1.1 Netextový obsah].
    • Na webovom sídle sa môžu vyskytovať videa ktoré neposkytuju titulky [Kritérium úspešnosti 1.2.2 Titulky].
  2. Nesúlad so slovenskými všeobecne záväznými právnymi predpismi, upravujúcimi štandardy týkajúce sa prístupnosti webových sídel a mobilných aplikácií:
    • Nie všetky odkazy na súbory sú doplnené o informáciu o jeho formáte a veľkosti.

VYPRACOVANIE TOHTO VYHLÁSENIA O PRÍSTUPNOSTI

Toto vyhlásenie bolo vypracované .

Vyhodnotenie súladu webového sídla s požiadavkami zákona č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a príslušnými vykonávacími predpismi v rozsahu podmienok podľa smernice (EÚ) 2016/2102 bolo vykonané samohodnotením.

Vyhlásenie bolo naposledy skontrolované .

SPÄTNÁ VÄZBA A KONTAKTNÉ INFORMÁCIE

V prípade problémov s prístupnosťou webového sídla nás kontaktujte na e-mailovej adrese: info@protisuchu.sk. Správcom obsahu a prevádzkovateľom webového sídla je Slovenská agentúra životného prostredia.

Webové sídlo bolo vytvorené na podporu aktivít súvisiacich s prechodom na obehové hospodárstvo v podmienkach Slovenskej republiky a na podporu implementácie princípov zeleného rastu. Obsah webového sídla je pravidelne aktualizovaný.

VYNUCOVACIE KONANIE

V prípade neuspokojivých odpovedí na podnety alebo žiadosti zaslané v rámci spätnej väzby subjektu verejného sektora v súlade s čl. 7 ods. 1 písm. b) smernice Európskeho parlamentu sa môžete obrátiť v rámci vynucovacieho konania na subjekt poverený presadzovaním smernice, ktorým je Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky na e-mailovej adrese: standard@vicepremier.gov.sk.