SAŽP Sucho 2019

SAŽP Sucho 2019

V nadväznosti na reakcie ohľadne kampane „Proti suchu“ Vám uvádzame nasledovné stanovisko k jednotlivým situáciám:

Kampaň „Proti suchu“ je propagovaná v nadväznosti na vyhlásenú výzvu č. 40 výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP zameraná na vodozádržné opatrenia v urbanizovanej krajine (v intraviláne obcí).

Oprávnení žiadatelia

V rámci danej výzvy sú oprávnenými žiadateľmi nasledujúce subjekty:

1. Subjekty verejnej správy:

a) ústredné orgány štátnej správy(ministerstvá a ostatné ústredné orgány štátnej správy), b)štátne rozpočtové a štátne príspevkové organizácie,
c) ostatné subjekty verejnej správy,
d) obce a vyššie územné celky,

e) rozpočtové organizácie a príspevkové organizácie zriadené obcou alebo vyšším územným celkom,

f) združenia s výlučnou účasťou obcí, ktoré vznikli na základe zákona č.369/1990 zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (§ 20b až § 20f) alebo na základe zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (§ 20f až §21). V Registri organizácií vedenom Štatistickým registrom Slovenskej republiky musia mať takéto združenia zároveň v rámci druhu vlastníctva evidované „Vlastníctvo územnej samosprávy“.

2.Združenia fyzických alebo právnických osôb.

3.Združenia fyzických osôb

4.Neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby

Užitočné linky

Všetky bližšie informácie v rámci výzvy nájdete na nižšie uvedenom linku:

https://www.op-kzp.sk/obsah-vyzvy/40-vyzva-na-predkladanie-ziadosti-o-poskytnutie- nfp-zamerana-na-vodozadrzne-opatrenia-v-urbanizovanej-krajine-v-intravilane-obci/

 


Informácie

Uvedená výzva však nie je dostupná pre fyzické osoby, ktoré by chceli realizovaťprojekty na svojich súkromných pozemkoch. Výzva má striktne stanovené podmienky poskytnutia príspevku.

Kontaktujte svojho starostu/primátora ako by sa dala vzniknutá situácia riešiť tak, aby to bolo prospešné pre všetkých obyvateľov, ak to vzniknutá situácia dovoľuje. Pokiaľby sa problematika týkala pozemkov, ktoré má vo vlastníctve jeden z vyššie uvedených subjektov, ktorí sú oprávnení v rámci výzvy, tak by bolo možné vzniknutú situáciu riešiťprostredníctvom vyhlásenej výzvy č. 40.